Martin Kubík (SK)

CIO, Tatra Banka

Martin Kubík has a long-term experience in banking industry, has been working in the field of process and project management, founded Demand Management department in Tatra Banka and contributed to the creation of IT change management processes. Later, he gained experience as a Member and Chairman of the Board of Directors of an innovative design and manufacturing company within international scope. In January 2018, he returned to Tatra
Bank and became Agile Transformation Manager, and as of July 1, 2018, he switched to the position of CIO.

 

Martin Kubík má za sebou dlhoročné pôsobenie v bankovníctve, pracoval v oblasti riadenia procesov a projektov, zakladal v Tatra banke odbor Demand management a prispel k tvorbe procesov riadenia zmien v IT. Neskôr načerpal skúsenosti ako člen a predseda predstavenstva inovatívno dizajnovo-výrobne spoločnosti s medzinárodnou pôsobnosťou. V januári 2018 nastúpil späť do Tatra banky na pozíciu Agile Transformation Mnagera a od 1.7.2018 začal pôsobiť ako CIO.

Talks